Hoch­zeits­kurse
2 x 2 Stun­den (H Hoch­zeit Kom­pakt) 52,- Eu­ro p.P.
4 x 75 Mi­nu­ten (H A ) Mo­nats­kar­te - € 63,- p.P
Dis­cof­ox
3 x 1,5 Stun­den 52,- Eu­ro p.P.
Sal­sa
3 x 1,5 Stun­den 52,- Eu­ro p.P.
4 x 75 Minuten  (L A) Monatskarte € 63,- p.P.
West Co­ast Swing
2 x 1,5 Stun­den 35,- Eu­ro p.P.
Lindy Hop
3 x 1,5 Stun­den 52,- Eu­ro p.P.